Εφαρμογή Συστήματος Ποιότητας

Στόχος του Διαγνωστικού Κέντρου είναι η παροχή βέλτιστων υπηρεσιών για την προάσπιση της υγείας των εξεταζομένων με γνώμονα το σεβασμό στις ανάγκες / επιθυμίες τους.

Η Διοίκηση αναγνωρίζει την αξία και σημασία των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεσμεύεται για συνεχή προσπάθεια από μέρους της, ώστε να ανταποκριθεί με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τόσο των εξεταζόμενων, όσο και του συνόλου των αποδεκτών των υπηρεσιών του Διαγνωστικού Κέντρου.

Για το σκοπό αυτό, μελετήθηκε, εγκαταστάθηκε και εφαρμόζεται, Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015, μέσω του οποίου διασφαλίζεται:

  • η χρήση και βελτιστοποίηση της αναγκαίας τεχνολογικής υποδομής
  • η ετοιμότητα για υιοθέτηση νέων τεχνικών και μεθόδων
  • η συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
  • η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Για τη στήριξη της λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας, η Διοίκηση του Διαγνωστικού Κέντρου δεσμεύεται για την ανάπτυξη και διατήρηση άριστης υποδομής και υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο ενθαρρύνεται να:

  • συμμετέχει ενεργά στη λειτουργία του
  • συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας
  • συμβάλλει στη διαρκή εδραίωση και βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του

Κάθε εργαζόμενος οφείλει να συμμορφώνεται με όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται για την υλοποίηση της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας, βάσει των διαθέσιμων πόρων και υποδομής που του παρέχει η Διοίκηση του Διαγνωστικού Κέντρου.